نوار تست قندخون زیکلاس مد TD-4267

57,947 تومان

به عنوان یک قانون کلی، انجمن دیابت آمریکا توصیه می کند که اکثر بیماران دیابتی نوع یک تست قند خون را 3 بار در روز یا بیشتر و زنان حامله اي که براي دیابت حاملگی، انسولین دریافت می کنند 2 بار در روز قند خون خود را چک کنند. لیکن این انجمن براي بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که از انسولین استفاده نمی کنند، در این زمینه توصیه خاصی ندارد؛ اما به هرحال چک کردن قندخون اغلب به کنترل بیماري کمک می کند. توصیه میشود مقادیر اندازه گیري شده در یک جدول یادداشت شود و در زمان مراجعه به پزشک ارائه شود.

موجود